صورتک

پیرک لال و کودک الکن

 

پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن

می شنیدم که بدین نوع همی راند سخن

کای ززلفت ص ص صبحم ش ش شام تاریک

وی ز چهرت  ش ش شامم ص ص صبح  روشن

ت  ت  تریاکیم  و  بی  ش ش شهد   ل للبت

ص ص صبر و ت تتابم رررفت از ت ت تن

طفل گفتا  :  مممن  را  تتو  تقلید  مکن

گگگم  شو  زبرم ای کککمتر زز  زن

مممیخواهی ممشتی به ککلت بزنم

که بیفتد مممغزت ممیان ددهن

پیر گفتا : وووالله که ممعلومست این *که که زادم من بیچاره ز مادر الکن

هههفتادو ههشتادوسه سالست فزون

گگگنگ  و  لللالم  بخخلاق  ز   من

طفل گفتا :خخدا را صصصد بار شششکر

 که   برستم   به   جهان   از   مملال  و  ممحن

م م من   هم   گ گ گنگم   م م م  مثل   ت ت تو

ت ت ت تو  هم گ گ گنگی  م م م مثل  م م م من

 

نوشته شده در جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ توسط صورتک نظرات ()


Design By : Pichak